1x
2x
3x
11-23 12:51
1011429
👍 8322

九评共产党(音视 文):音频

[链接[c816837_13_3&line=0[链接当前]刷新]链接]
[链接[c816837_13_3&line=1[链接当前]线路1]链接]
[链接[c816837_13_3&line=2[链接当前]线路2]链接]
[链接[c816837_13_3&line=3[链接当前]线路3]链接]
[链接[c816837_1_0[链接当前]收起]链接]

如无法浏览,请切换线路。扫描二维码,直达本栏目。点击二维码,分享到微信。《九评共产党》简称《九评》,是《大纪元时报》于2004年11月19日发表的系列评论性文章,主要是对共产主义和共产党(尤其是中国共产党)的政治观及宇宙观的评价。

九评共产党(之一)评共产党是什么  🌕 [链接[c816837_13_3[链接当前]音频]链接]   🌕 [链接[c816837_13_2[链接当前]视频]链接]   🌕 [链接[c816837_13_1[链接当前]图书]链接]

九评共产党(之二)评中国共产党是怎样起家的  🌕 [链接[c816837_12_3[链接当前]音频]链接]   🌕 [链接[c816837_12_2[链接当前]视频]链接]   🌕 [链接[c816837_12_1[链接当前]图书]链接]

九评共产党(之三)评中国共产党的暴政  🌕 [链接[c816837_11_3[链接当前]音频]链接]   🌕 [链接[c816837_11_2[链接当前]视频]链接]   🌕 [链接[c816837_11_1[链接当前]图书]链接]

九评共产党(之四)评共产党是反宇宙的力量  🌕 [链接[c816837_10_3[链接当前]音频]链接]   🌕 [链接[c816837_10_2[链接当前]视频]链接]   🌕 [链接[c816837_10_1[链接当前]图书]链接]

九评共产党(之五)评江泽民与中共相互利用迫害法轮功  🌕 [链接[c816837_9_3[链接当前]音频]链接]   🌕 [链接[c816837_9_2[链接当前]视频]链接]   🌕 [链接[c816837_9_1[链接当前]图书]链接]

九评共产党(之六)评中国共产党破坏民族文化  🌕 [链接[c816837_8_3[链接当前]音频]链接]   🌕 [链接[c816837_8_2[链接当前]视频]链接]   🌕 [链接[c816837_8_1[链接当前]图书]链接]

九评共产党(之七)评中国共产党的杀人历史  🌕 [链接[c816837_7_3[链接当前]音频]链接]   🌕 [链接[c816837_7_2[链接当前]视频]链接]   🌕 [链接[c816837_7_1[链接当前]图书]链接]

九评共产党(之八)评中国共产党的邪教本质  🌕 [链接[c816837_6_3[链接当前]音频]链接]   🌕 [链接[c816837_6_2[链接当前]视频]链接]   🌕 [链接[c816837_6_1[链接当前]图书]链接]

九评共产党(之九)评中国共产党的流氓本性  🌕 [链接[c816837_5_3[链接当前]音频]链接]   🌕 [链接[c816837_5_2[链接当前]视频]链接]   🌕 [链接[c816837_5_1[链接当前]图书]链接]

九评共产党(公告)大纪元将发表系列社论《九评共产党》  🌕 [链接[c816837_4_2[链接当前]音频]链接]   🌕 [链接[c816837_4_1[链接当前]图书]链接]

九评共产党(连环画)  🌕 [链接[c816837_3_89[链接当前](1)]链接]   🌕 [链接[c816837_3_88[链接当前](2)]链接]   🌕 [链接[c816837_3_87[链接当前](3)]链接]   🌕 [链接[c816837_3_86[链接当前](4)]链接]   🌕 [链接[c816837_3_85[链接当前](5)]链接]   🌕 [链接[c816837_3_84[链接当前](6)(之一)评共产党是什么]链接]   🌕 [链接[c816837_3_83[链接当前](1)]链接]   🌕 [链接[c816837_3_82[链接当前](2)]链接]   🌕 [链接[c816837_3_81[链接当前](3)]链接]   🌕 [链接[c816837_3_80[链接当前](4)]链接]   🌕 [链接[c816837_3_79[链接当前](5)]链接]   🌕 [链接[c816837_3_78[链接当前](6)]链接]   🌕 [链接[c816837_3_77[链接当前](7)]链接]   🌕 [链接[c816837_3_76[链接当前](8)]链接]   🌕 [链接[c816837_3_75[链接当前](9)]链接]   🌕 [链接[c816837_3_74[链接当前](10)]链接]   🌕 [链接[c816837_3_73[链接当前](11)]链接]   🌕 [链接[c816837_3_72[链接当前](12)]链接]   🌕 [链接[c816837_3_71[链接当前](13)]链接]   🌕 [链接[c816837_3_70[链接当前](14)]链接]   🌕 [链接[c816837_3_69[链接当前](15)(之二)评中国共产党是怎样起家的]链接]   🌕 [链接[c816837_3_68[链接当前](1)]链接]   🌕 [链接[c816837_3_67[链接当前](2)]链接]   🌕 [链接[c816837_3_66[链接当前](3)]链接]   🌕 [链接[c816837_3_65[链接当前](4)]链接]   🌕 [链接[c816837_3_64[链接当前](5)]链接]   🌕 [链接[c816837_3_63[链接当前](6)]链接]   🌕 [链接[c816837_3_62[链接当前](7)]链接]   🌕 [链接[c816837_3_61[链接当前](8)]链接]   🌕 [链接[c816837_3_60[链接当前](9)(之三)评中国共产党的暴政]链接]   🌕 [链接[c816837_3_59[链接当前](1)]链接]   🌕 [链接[c816837_3_58[链接当前](2)]链接]   🌕 [链接[c816837_3_57[链接当前](3)]链接]   🌕 [链接[c816837_3_56[链接当前](4)]链接]   🌕 [链接[c816837_3_55[链接当前](5)]链接]   🌕 [链接[c816837_3_54[链接当前](6)]链接]   🌕 [链接[c816837_3_53[链接当前](7)]链接]   🌕 [链接[c816837_3_52[链接当前](8)(之四)评共产党是反宇宙的力量]链接]   🌕 [链接[c816837_3_51[链接当前](1)]链接]   🌕 [链接[c816837_3_50[链接当前](2)]链接]   🌕 [链接[c816837_3_49[链接当前](3)]链接]   🌕 [链接[c816837_3_48[链接当前](4)]链接]   🌕 [链接[c816837_3_47[链接当前](5)]链接]   🌕 [链接[c816837_3_46[链接当前](6)]链接]   🌕 [链接[c816837_3_45[链接当前](7)]链接]   🌕 [链接[c816837_3_44[链接当前](8)]链接]   🌕 [链接[c816837_3_43[链接当前](9)(之五)评江泽民与中共相互利用迫害法轮功]链接]   🌕 [链接[c816837_3_42[链接当前](1)]链接]   🌕 [链接[c816837_3_41[链接当前](2)]链接]   🌕 [链接[c816837_3_40[链接当前](3)]链接]   🌕 [链接[c816837_3_39[链接当前](4)]链接]   🌕 [链接[c816837_3_38[链接当前](5)]链接]   🌕 [链接[c816837_3_37[链接当前](6)]链接]   🌕 [链接[c816837_3_36[链接当前](7)]链接]   🌕 [链接[c816837_3_35[链接当前](8)]链接]   🌕 [链接[c816837_3_34[链接当前](9)]链接]   🌕 [链接[c816837_3_33[链接当前](10)]链接]   🌕 [链接[c816837_3_32[链接当前](11)]链接]   🌕 [链接[c816837_3_31[链接当前](12)]链接]   🌕 [链接[c816837_3_30[链接当前](13)]链接]   🌕 [链接[c816837_3_29[链接当前](14)(之六)评中国共产党破坏民族文化]链接]   🌕 [链接[c816837_3_28[链接当前](1)]链接]   🌕 [链接[c816837_3_27[链接当前](2)]链接]   🌕 [链接[c816837_3_26[链接当前](3)]链接]   🌕 [链接[c816837_3_25[链接当前](4)]链接]   🌕 [链接[c816837_3_24[链接当前](5)]链接]   🌕 [链接[c816837_3_23[链接当前](6)]链接]   🌕 [链接[c816837_3_22[链接当前](7)]链接]   🌕 [链接[c816837_3_21[链接当前](8)]链接]   🌕 [链接[c816837_3_20[链接当前](9)(之七)评中国共产党的杀人历史]链接]   🌕 [链接[c816837_3_19[链接当前](1)]链接]   🌕 [链接[c816837_3_18[链接当前](2)]链接]   🌕 [链接[c816837_3_17[链接当前](3)]链接]   🌕 [链接[c816837_3_16[链接当前](4)]链接]   🌕 [链接[c816837_3_15[链接当前](5)]链接]   🌕 [链接[c816837_3_14[链接当前](6)]链接]   🌕 [链接[c816837_3_13[链接当前](7)]链接]   🌕 [链接[c816837_3_12[链接当前](8)]链接]   🌕 [链接[c816837_3_11[链接当前](9)(之八)评中国共产党的邪教本质]链接]   🌕 [链接[c816837_3_10[链接当前](1)]链接]   🌕 [链接[c816837_3_9[链接当前](2)]链接]   🌕 [链接[c816837_3_8[链接当前](3)]链接]   🌕 [链接[c816837_3_7[链接当前](4)]链接]   🌕 [链接[c816837_3_6[链接当前](5)]链接]   🌕 [链接[c816837_3_5[链接当前](6)]链接]   🌕 [链接[c816837_3_4[链接当前](7)]链接]   🌕 [链接[c816837_3_3[链接当前](8)]链接]   🌕 [链接[c816837_3_2[链接当前](9)]链接]   🌕 [链接[c816837_3_1[链接当前](10)(之九)评中国共产党的流氓本性]链接]

九评共产党  🌕 [链接[c816837_2_1[链接当前]系列插图 看清中国人苦难根源]链接]

特稿:九评问世12年 中国巨变在即  🌕 [链接[c816837_1_4[链接当前]【禁闻】袁红冰:九评引奇迹 华人应强力传递(2017年11月23日)]链接]   🌕 [链接[c816837_1_3[链接当前]大陆学者:《九评》指点迷津 引领人觉醒(2017年11月23日)]链接]   🌕 [链接[c816837_1_2[链接当前]【九评13周年】中共给中国带来了什么(2017年11月20日)]链接]   🌕 [链接[c816837_1_1[链接当前]正文(2016年11月18日)]链接]